Dinstar MTG1000 DC-48V PSU | PRI Gateway

DC-48V Power supply

String Optional